Wikia

FFXIclopedia

Velema

46,726pages on
this wiki
Talk0
[[{{SUBST:Velema}}|   ]]
FFXIbox-topleft
[[{{SUBST:Velema}}|   ]]
FFXIbox-topright
Velema
Velema
Gender: Female
Race: Elvaan
Affiliation: Selbina
[[{{SUBST:Velema}}|   ]]
FFXIbox-botleft
[[{{SUBST:Velema}}|   ]]
FFXIbox-botright
Type: NPC
Location: Selbina (I-9)


Around Wikia's network

Random Wiki